Haagisel sauna kütab 30min soojaks ja mahutab 4 inimest .

E-N 65€ 24h

R-P 80€ 24h

R-P 140€ 48h

Rendileping & Üldtingimused

HAAGISSAUNA / KÜMBLUSTÜNNI RENDILEPING

1.Üldtingimused

1.1. Käesoleva rendilepingu (edaspidi leping) alusel annab. Rendileandja Rentnikule ajutiselt tasu eest kasutada haagisel kümblustünni või

sauna (edaspidi rendiobjekt) arvestades rendiobjektile ettenähtud otstarvet ning tehase ja rendileandja poolt määratud tehnilisi nõudmisi.

1.2. Rentnik kinnitab, et lepingu tingimustega on Rentnikul olnud võimalik tutvuda Rendileandja veebilehel enne broneeringu kinnitamist.

Rentnik nõustub lepingu tingimustega.

1.3. Rentnik ei või ilma Rendileandja kirjaliku nõusolekuta anda Rendiobjekti allrendile.

2. Rendiobjekti kasutusõigus ja selle teostamine

2.1. Rentnikul on kokku lepitud ajavahemikul õigus Rendiobjekti sihtotstarbeliselt kasutada, arvestades lepingus sätestatud tingimusi ja

piiranguid.

2.2. Rentnik on kohustatud Rendiobjekti heaperemehelikult kasutama ja hoidma, kandes tavapäraselt eeldatavalt hoolt Rendiobjekti

turvalisuse eest ning vältima Rendiobjekti hävimise, kahjustumise või Rendiobjekti kolmandatele isikutele kahju tekitamisega seonduvaid

riske.

2.3. Rentnik on kohustatud jälgima Rendiobjekti tehnilist korrashoidu rendiperioodi jooksul.

2.4. Rendileandja ei vastuta kulutuste eest, mis võivad Rentnikul tekkida seoses reisi katkemisega Rendiobjekti purunemisel ja/või tehnilise

rikke tõttu.

2.5. Rentnik on kohustatud tagama, et liikluseeskirjade ja parkimisnõuete rikkumiste eest määratud trahvid või parkimise viivistasu otsused

tasutakse ettenähtud tähtaja jooksul ning Rendileandjat teavitatakse nii trahvist või viivistasust kui ka selle tasumisest. Rendileandjal on

õigus Rentniku poolt tasumata trahv või viivistasu koos sissenõudekuludega sisse nõuda Rentnikult.

2.6. Rendiobjekti varguse korral kohustub Rentnik tasuma 10 päeva jooksul Rendileandjale Rendiobjekti täisväärtuse.

2.7. Rendiobjekti sattumisel liiklusõnnetusse, varguse, ärandamise, vandalismi, röövimise ja Rendiobjekti osade ning lisavarustuse varguse

või röövimise korral tuleb koheselt teavitada Politseid ja Rendileandjat ning juhtum tuleb registreerida ja esitada Rendileandjale kirjalik

seletus toimunu kohta 24 tunni jooksul.

2.8. Rentnikul on keelatud:

 2.8.1. Sõita Rendiobjektiga jäärajal; kasutada Rendiobjekti Karistusseadustikus ja teistes seaduses sätestatud väärtegude ja kuritegude

toimepanemiseks nii Eesti territooriumil, kui ka väljaspool Eestit (sh. Keelatud toksiliste ja narkootiliste ainete ja salakauba vedu üle riigipiiri

jms.);

 2.8.2. Teostada isiklikult või võimaldada kolmandatel isikutel teostada Rendiobjektile omaalgatusel seadmete ümberehitusi või osade

paigaldusi ja asendusi;

 2.8.3. kasutada Rendiobjekti väljaspool Eesti Vabariiki v.a Rendileandja kirjalikul nõusolekul ja volitusel;

 2.8.4. Osaleda Rendiobjektiga spordivõistlustel, saunarallidel ja muudel sarnastel üritustel;

 2.8.5. Vedada Rendiobjektiga tehnilises passis näidatud massist raskemat koormat ning ületada tehnilises passis märgitud piirkiirust.

 2.9. Rendiobjekti kasutades ja hoides on Rentnik kohustatud järgima kõiki õigusaktides sätestatud nõudeid ja liiklusohtust.

3. Rendiobjekti üleandmine Rentnikule, tagastamine Rendileandjale ja Renditasu

3.1. Rendiobjekt antakse Rentnikule üle Rendileandjaga kokku lepitud ajal Rendileandja asukohas.

3.2. Rendiobjekti üleandmisel Rentnikule on Rentnik kohustatud Rendiobjekti üle vaatama. Pooled märgivad üleandmise-vastuvõtmise akti

kõik Rendiobjekti üleandmise hetkel esinevad vead või puudused. Juhul kui Rentnik ei ole Lepingusse teinud Rendiobjekti tehnilise olukorra

kohta märkust loetakse, et Rendiobjekt vastab lepingutingimustele. Rendiobjekti üleandmisega läheb Rentnikule üle valdaja vastutus.

3.3. Rentnik on kohustatud tagastama Rendiobjekti Rendileandjale vastuvõtmise-üleandmise aktis märgitud ajal Rendileandjale poolt

nimetatud asukohas.

3.3.1. Kui Rendiobjekti tagastamine hilineb, siis teeb rentnik kõik endast oleneva, et sellest aegsasti teatada. Rentniku hilinemisel

Rendiobjekti tagastamisega Rendileandjale, peab rentnik tasuma tagastamisega täiendavalt tasu viivatud aja eest 1,5 kordses määras

nominaal hinnas.

3.3.2. Renditasu mittetähtaegsel tasumisel on rentnik kohustatud tasuma viivist 0.5% tähtaegselt tasumata summast iga viivitatud päeva eest

võlgnevuse tekkimise päevast arvates. Viivise arvestamine lõpetatakse võlgnevuse kustutamise päeval. Rendileandjal on õigus kehtiva

hinnakirja alusel nõuda Rentnikult renditasu tasumist.

3.3.3. Juhul kui Rentnik ei tagasta Rendiobjekti Lepingus ettenähtud tähtpäeval ning ei ole Rendileandjat takistavatest asjaoludest teavitanud

on Rendileandjal õigus esitada EV õiguskaitseorganitele avaldus, karistusseadustiku paragrahv 215 alusel, mis sätestab vastutuse juhul kui

Rendiobjekti kasutatakse omavoliliselt.

3.4. Rentnik on kohustatud tagastama Rendiobjekti Rendileandjale samas seisukorras, millisena Rendiobjekt Rentnikule Rendileandja poolt

Rentnikule üle anti, heas töökorras ja komplektsena. Pooled on kohustatud Rendiobjekti tagastamisel üle vaatama. Kui Rentnik ei tagasta

Rendiobjekti töökorras ja komplektsena, siis kannab kogu kahju Rentnik.

3.5. Rendiobjekti tagastamisel peab olema Rendiobjekt puhas seesmiselt ja välispidiselt.

3.6. Rentnik vastutab Rendiobjektil esinevate puuduste ja kahju eest, mis on tekkinud ajal, mil rentnik Rendiobjekti kasutas. Puuduse

tekkimise aja kindlaksmääramisel lähtutakse lepingu punktides 3.2. ja 3.4. Sätestatust.

3.7. Puuduse puhul, mis Rendiobjekti tagastamisel esineb, kuid mida ei ole lepingu punktis 3.2. Sätestatud korras fikseeritud, eeldatakse, et

see on tekkinud ajal, mil Rentnik Rendiobjekti kasutas. Rentnikul on võimalik tõendada vastupidist, kui selline eeldus oleks vastuolus puuduse

olemusega.

4. Poolte vastutus

4.1. Pooled vastutavad oma kohustuste mittetäitmise eest. Käesolevas Lepingu osas sätestatu ei välista ega piira poolte vastutust muudel

lepingust või seadustest tulenevatel juhtudel.

4.2. Rentnik vastutab Rendiobjekti säilimise, Rentniku või kolmandate isikute poolt Rendiobjektile tekitatud kahju ning Rendiobjektiga

kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest ajal, mil Rentnik Rendiobjekti kasutab. Rendileandjal on õigus nimetatud kahju kolmandatele

isikutele hüvitada ning esitada vastav nõue Rentniku vastu.

4.3. Rendileandja on sõlminud Rendiobjekti puudutava kohustusliku liikluskindlustus lepingu ning kõik kindlustusega seotud kulud on

arvestatud renditasu sisse ning juhul kui lepingu kehtivuse ajal suurenevad kindlustusmaksed on Rendileandjal õigus nõuda Rentnikult

täiendavaid makseid proportsionaalselt vastavalt rendilepingu perioodile.

4.4. Haagissauna- või kümblustünni hävimisel, kahjustumisel või kadumisel viisil, mida kindlustuslepingu järgi ei loeta kindlustusjuhtumiks

ning seetõttu ei kuulu kahju kindlustusandja poolt hüvitamisele on Rendileandja ees vastutav Rentnik. (Rendiobjekti juhusliku hävimise riisiko

lasub täielikult Rentnikul). Rentnik kohustub hüvitama tekitatud kahju Rendileandjale hiljemalt 10 päeva jooksul pärast vastavasisulise teate

saamist kindlustusandjalt, kaasaarvatud viivised, leppetrahv jm.

4.5. Rentnik kohustub hüvitama kindlustusjuhtumi saabumisel Rendileandjale summad, mis jäävad korvamata kindlustushüvise arvelt

kindlustusandja poolt.

4.6. Kahjuks loetakse käesolevas lepingus nii varalist kui ka mittevaralist kahju (sh. kaotsiläinud või hävinud vara väärtus, vara halvenemisest

tekkinud väärtuse vähenemine, kahju tekitamisega seoses kantud või tulevikus kantavad kulud, saamata jäänud tulu jms,) eest kogu oma

isikliku varaga. Rendiobjekti kinnipidamisel väär- või kuriteo uurimist läbiviivate isikute poolt, kohustub Rentnik tasuma lepingujärgset renti

ning vastutab ka muude lepingus sätestatud kohustuste jätkuva täitmise eest kuni Rendiobjekti Rendileandja valdusesse üleandmiseni.

5. Teadete edastamine

5.1. Kõik poolte poolt õiguslikku tähendust omavad teated (taotlused, ettepanekud, avaldused jms) peavad olema esitatud kirjalikus või

elektroonses vormis.

5.2 Õiguslikku tähendust mitteomavaid informatiivse sisuga teateid võib esitada suulises vormis.

6. Force majeure

6.1. Lepingu mittetäitmine force majeure`i asjaoludel loetakse vabandavaks tingimusel, et võetakse tarvitusele meetmed lepingu täitmiseks.

6.2. Force majeure`i all mõeldakse mistahes ettenägematud sündmust, mille ühe osapoolel puudub kontroll, sh loodusõnnetust, sõda,

avaliku võimu kandja otsuseid, embargot jne.

6.3. Lepingu punkti 6.1. ei vabasta pooli jõupingutuste rakendamisest lepingu punkti 6.2. märgitud põhjuste kõrvaldamiseks ning pooled

peavad jätkama oma lepinguliste kohustuste täitmist niipea, kui takistused on kõrvaldatud.

6.4. Force majeure muudab lepingus toodud tähtaegu perioodi võrra, mille jooksul on lepingu täitmine nimetatud tegurite tõttu peatunud.

7. Lepingu jõustumine, kehtivus, muutmine, lõppemine ja vaidluste lahendamine.

7.1. Leping jõustub nõustumise hetkest ja kehtib kuni kõigi selles sätestatud kohustuste täitmiseni, va lepingus ja seaduses sätestatud juhud.

7.2. Rendileandjal on õigus lõpetada leping ühepoolselt ennetähtaegselt ja nõuda Rendiobjekti kohest tagastamist, kui ilmneb, et Rentnik on

lepingu sõlmimisel esitanud Rendileandjale valeandmeid, eksitanud Rendileandjat muul viisil, ei täida või ei suuda täita lepingu tingimusi,

kahjustab Rendiobjekti või on eksitanud Rendileandjat või seab ohtu enda või teiste isikute turvalisuse.

7.3. Rentnik võib tagastada Rendiobjekti ennetähtaegselt, kusjuures tasaarveldusi ei teostata.

7.4. Rendileandjal on õigus Lepingu tingimusi muuta ühepoolselt.

7.5. Poolte vahelised lahkhelid lahendatakse läbirääkimise teel, selle ebaõnnestumisel kohtus.

8. Lõppsätted

8.1. Rentnik kinnitab, et on rendilepingu ning kasutusjuhendi läbi lugenud, selle sisust aru saanud ning see vastab poolte tahtele.

8.2. Rentnik kinnitab, et ta on teovõimeline ja omab tegutsemiseks vastavaid volitusi.

8.3. Rentnik tõendab broneeringu kinnitamisel ning lepingu tingimustega nõustumisel oma esitatud andmete õigsust.

8.4. Lepingu üldtingimusi ei prindita ega allkirjastata. Leping asub  www.raesaun.ee veebilehel ning on seal mõlemale poolele alati

kättesaadav ja vajadusel välja prinditav

9. Kinnitused ja nõustumine

9.1 Kinnitades www.raesaun.ee veebilehel broneeringu, kinnitab tellija, et on tutvunud rendiobjekti üldinfo ja kasutusjuhendiga,

ohtude ja soovitustega, kasutab rendiobjekti heaperemehelikult ja vastavalt kasutusjuhendile ning nõustub käesoleva rendilepingu

üldtingimustega